Loading...

DETAYLI BİLGİ

Kişisel Verilerin Korunması

Bütünleyici Tedaviler Araştırma Derneği Üyeliği Gereğince İşlenmesi Gereken Kişisel Verilere Yönelik Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni

İşbu aydınlatma metni Bütünleyici Tedaviler Araştırma Derneği üyelik ve üyelik sayfalarına erişim hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Bütünleyici Tedaviler Araştırma Derneği tarafından hazırlanmıştır.

Bütünleyici Tedaviler Araştırma Derneği, işbu aydınlatma metninde kısaca ‘’SORUMLU’’ olarak; Bütad üyelik formu ile başvuru yapmış üye kişiler ve butad.org adresinde kullanıcı hesabı oluşturmak üzere formun doldurup aydınlatma metnini ve açık rıza metnini okuyup anladığını ve de kabul ettiğini beyan eden kişi KVKK’nin 3. maddesinin birinci fıkrasının ç bendi gereğince ‘’İLGİLİ KİŞİ’’ olarak anılacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni aracılığıyla Bütad’a üye olan İLGİLİ KİŞİLER’in, başta KVKK ve GDPR olmak üzere kişisel verilerle ilgili tüm yasal sair mevzuata uyum sürecini doğru yönetilmesi amaçlanmaktadır.

1.Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

İşbu metinle Bütad dernek üyeliği kapsamında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak elde edilen Kişisel verilerin işlenme ve toplanma amaçları, yöntemleri ve hukuki sebepleri, işlenen kişisel veri bilgileri, kişisel verilerin Kanun’a uygun olarak korunması, saklanması, kullanılması, aktarılması, silinmesi ve anonimleştirilmesi hususları ile kişisel veri sahibini bu hususlara ilişkin hakları konusunda bilgilendirmek ve bu şekilde aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amaçlanmaktadır.

Buna istinaden SORUMLU’nun kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğine, işlenen verilerin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceğine, kişisel veri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi ile veri sahibinin haklarına aşağıda detaylıca yer verilecektir.

2.Kişisel Verileriniz Hakkında Bilgilendirme

2.1. Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu bölüm altında açıklanan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız kişisel verileriniz bakımından KVKK uyarınca Veri Sorumlusu; Bütünleyici Tedaviler Araştırma Derneği’dir.

2.2. İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları

SORUMLU, yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve kişisel verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Kişisel Verilerinizin Korunması ve Gizlilik politikamıza butad.org web sitesini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

Dernek üyeliği kayıt sürecinin ve program kullanımlarının şeffaf ve güvenilir bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla işbu aydınlatma ve açık rıza metnini onaylamanız halinde aşağıda tablo şeklinde açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilen kişisel verileriniz yine belirtilen amaçlar doğrultusunda hukuka uygun bir şekilde işlenmektedir:

İşlenen Kişisel Veriler Açıklama İşlenme Amaçları
Ad-Soyad Kimliği belirli veya belirlenebilir İLGİLİ KİŞİ’nin adına ve soyadına ilişkin bilgiler.

-Üyelik sürecinin yürütülmesi

-Gerektiğinde İLGİLİ KİŞİ ile iletişime geçilebilmesi.

İletişim Bilgisi İLGİLİ KİŞİ’nin e-posta adresine ilişkin bilgiler.

-Dernek hakkında bilgi gönderilmesi

-Repertori.org, akademi.butad.org kullanıcı hesaplarına ait bilgilerin gönderilmesi

-Gerektiğinde İLGİLİ KİŞİ ile iletişime geçilebilmesi

-İLGİLİ KİŞİ ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin süreç hakkında gerektiğinde iletişime geçilebilmesi.


Tarafınızca temin edilip SORUMLU’ya iletilen bütün bilgilerin, içeriklerin, materyallerin ya da verilerin, doğru, eksiksiz, yanlışsız olduğunun ve yanıltıcı olmadığının sağlanması ve bunun kontrol edilmesi sizin sorumluluğunuzdadır.

 

2.3. İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep etmesi halinde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

 

2.4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması İle İlgili Hususlar

Bu metnin 2’nci maddesinde sayılan kişisel verileriniz SORUMLU tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrası ile 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kanundaki istisna hükümleri uyarınca, Kişisel verilerin işlenmesindeki amaca hizmet edecek şekilde ve bu amaçla sınırlı olarak veya yasalar karşısındaki yükümlülüklerimizi ifa edebilme amaçları başta olmak üzere aşağıda belirtilen kategorik amaçlarda dahil olmak kaydıyla bunlarla sınırlı olarak iş ve çözüm ortakları, BÜTAD web sitesi ve programları ile ilgili çalışanları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile kolluk kuvvetleri dâhil olmak üzere mahkeme, hakem heyeti gibi uyuşmazlık çözmekle yetkilendirilmiş resmi kurum ve kuruluşlara ve aktarılmaktadır.

SORUMLU tarafından aktarılan kişisel verilerin hangi kişi gruplarına hangi amaçlar çerçevesinde aktarılacağı açık ve anlaşılır bir şekilde aşağıdaki tabloda kategorize edilmiştir:

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişi Grupları Kişi Gruplarına İlişkin Açıklama Veri Aktarımının Amacı
BÜTAD’ın ilgili çalışanları BÜTAD bünyesinde çalışmakta olan ve üyelik ve kullanıcı hesapları ile ilgili üyelik hizmeti sağlanması ve bu işlerin yürütülmesi sürecinde görev alan kişiler BÜTAD’a üye olan olan İLGİLİ KİŞİ’ye talep ettiği abonelik hizmetinin etkili bir şekilde sağlanması.
İş ve Çözüm Ortakları İşleneceği bildirilen kişisel verilerin tutulmasına, korunmasına, saklanmasına yönelik olarak İLGİLİ KİŞİ’nin işbu metinde işleneceği belirtilen kişisel verilerinin usulüne uygun olarak işlenmesi ve güvenliğinin sağlanması amacının gerçekleştirilmesi.
Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yetkili kanun uygulayıcı, düzenleyici, yönetici kurumlar, mahkemeler ya da kendilerine açıklama yapılmasının gerekli olduğuna kanaat getirdiğimiz diğer üçüncü taraflara. İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara ilgili mevzuat kapsamında tanınmış hukuki yetki çerçevesinde ve ancak talep ettikleri amaçla sınırlı olarak veri aktarımı sağlanacaktır.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Korunması

SORUMLU, iş yerlerine ve bilgi sistemlerine uygun fiziksel, teknik ve yönetimsel güvenliği sürdürmeye, böylece kişisel verilerin kaybolması, kötüye kullanılması, yetkisiz erişimi, ifşa edilmesi veya değiştirilmesini önlemeye çalışır. Internet sitesini ve diğer sistemleri kayıp, yok olma, yetkisiz giriş, yetkisiz kişilerce kişisel verilerinizin değiştirilmesi veya ifşasına karşı gerekli teknik ve kurumsal önlemleri SORUMLU, imkanları nispetinde almaya çalışacaktır. Kişisel verilerinizi gönderdiğinizde bu verilerinizi korumak için en üst çabanın gösterilmesine rağmen, internet veya herhangi bir genel ağ üzerinden yapılan hiçbir veri aktarımının %100 güvenli olduğu garanti edilemez.

İnternet sitesi (butad.org) üzerinden başka uygulamalara bağlantı verilmesi halinde, SORUMLU yönlendirilen uygulamaların gizlilik politikalarına ve içeriklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Yukarıda yer alan tüm kişisel verilerinizin belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlenmesine hiçbir baskı altında kalmadan ve açık biçimde muvafakat ettiğinizi, Bütad Üyeliği başvurusu ve repertori.butad.org – akademi.butad.org adresinlerine giriş yapabilmek üzere oluşturulan kullanıcı hesapları için “aydınlatma metnini okudum,anladım,kabul ettim” butonuna ve ‘’işleneceği bildirilen kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin açık rızamın olduğunu kabul ve beyan ederim.’’ butonuna tıklayarak kabul etmiş olacaksınız. Ayrıca, SORUMLU; haklarınızı, güvenliğinizi, mülkiyetinizi ve operasyonlarınızın korunmasını ve gerekli olduğu durumda kendi savunma hakkını kullanabilmesi amacıyla veya resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verme yükümlülüğünün olması halinde Kişisel Verilerinizi işleyebilecektir.

İlaveten alenileştirdiğiniz Kişisel Verileriniz de açık rızanız olmaksızın yukarıda belirtilen sair amaçlarla işlenebilmektedir).

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen sebeplerle aşağıda belirtilen kanal aracılığıyla toplanmaktadır:

Bütad üyeliği ve butad.org  adresinde yer alan programlara erişim amacıyla   ‘’KAYIT OL’’ butonunun tıklanmasıyla,

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi, Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi
 • İşbu Aydınlatma ve Açık Rıza Metninde anılan kanallar vasıtasıyla SORUMLU ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK 7. maddesi başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda işbu Aydınlatma ve Açık Rıza Metninde belirlenen işleme amaçlarına uygun olarak işlenecektir.
 • Kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkması halinde re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine veriler SORUMLU tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
 • SORUMLU’nun “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’na butad.org adresi üzerinden erişebilir, verilerin işlenme süreleri, silinme, yok edilme ve anonimleştirme süreciyle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

Son Olarak

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici bilgi ve belgelerle butad.org adresli internet sitemizde yer alan iletişim formunu doldurup veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturup aşağıda belirlenen yöntemler ile SORUMLU’ya iletebilirsiniz.

(i) Aşağıda yer alan posta adresine elden ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla,

Adres : Kentkoop, Mah. 1844. Sok, Batıkent Tezbüro İş 16 Sitesi No: 33/A D:1 Yenimahalle/ANKARA

(ii) Aşağıdaki e-posta adresine bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak,

E-posta-adresi:in


Lütfen güncel başvuru yöntemlerini ve başvuru içerik şartlarını öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Kurum tarafından belirlenen içerik şartlarına uymayan yahut Kurum tarafından kabul edilmeyen yöntemlerle iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

SORUMLU, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretlerin sizden talep edilmesi mümkündür.

 

İLGİLİ KİŞİNİN BEYANI: Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili tüm detayların anlatıldığı toplam 6 sayfa ve 5 madde olarak tarafıma bildirilmiş bulunan bu aydınlatma metnini ve açık rıza metnini özgür iradem ile, anlam ve sonuçlarını kavrayacak şekilde okuyup anladığımı ve bu konuda tarafıma gerekli tüm bilgilendirmenin yapılmış olduğunu; aydınlatma metninde ve açık rıza metninde işleneceği bildirilen kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şartlarda işlenmesine açık rızamın olduğunu beyan ederim.